อบรมดับเพลิง สำคัญอย่างไร มีหลักสูตรใดบ้าง

อบรมดับเพลิง

การอบรมดับเพลิงถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก สถานประกอบกิจการหรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนอาคารสำนักงานทุกแห่งหนมีโอกาสเกิดเหตุเพลิงไหม้หรืออัคคีภัยขึ้นได้เสมอ เนื่องจากไม่มีใครคาดการณ์มาก่อนว่าจะเกิดขึ้นทั้งที่มีการระวังเป็นอย่างดีแล้วก็ตาม แต่เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นแล้วเราต้องดับเพลิงหรือระงับเหตุอันเล็กน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงลุกลามบานปลายจนสร้างความเสียหายทั้งต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน การอบรมดับเพลิงจึงเป็นสิ่งที่สำคัญผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานที่ได้รับมอบหมายในการดับเพลิง หากไม่มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนพนักงานทั่วไป ไม่มีทักษะในการดับเพลิงเบื้องต้นก็อาจทำให้เกิดเหตุเลวร้ายที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นได้ 

การอบรมดับเพลิงเหมาะกับทั้งนายจ้างและลูกจ้างเรียกได้ว่าเหมาะกับทุกกลุ่มธุรกิจที่ปฏิบัติงานภายในอาคารสำนักงานหรือจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สถานศึกษาต่างๆ เหมาะสำหรับกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปรวมถึงสถานที่ใดที่มีอาคารสถานประกอบกิจการหลายแห่งอยู่รวมกัน นายจ้างต้องมีการจัดอบรมดับเพลิงเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยไม่น้อยกว่า 40% ของลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยปี พ.ศ. 2555 

การอบรมดับเพลิงประกอบไปด้วยหลักสูตรหรือหัวข้อใดบ้าง 

การอบรมดับเพลิงในภาคทฤษฎีจะเป็นการปูความรู้พื้นฐานให้กับผู้เข้ารับการอบรมก่อนนำไปสู่การฝึกปฏิบัติหรือทดลองปฏิบัติจริงสำหรับภาคทฤษฎีแบ่งออกเป็นหัวข้อวิชาดังนี้ 

 • จิตวิทยาเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย 
 • ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ 
 • การแบ่งประเภทของเพลิงและวิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ 
 • การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ 
 • เครื่องมือสำหรับดับเพลิงชนิดต่างๆ 
 • การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในการดับเพลิง 
 • การวางแผนและการป้องกันรวมถึงการระงับอัคคีภัย 
 • การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบกิจการนั้นๆ 

การฝึกในภาคปฏิบัติผู้เข้ารับการอบรมจะได้ทดลองการใช้อุปกรณ์เพื่อดับเพลิงในเบื้องต้นแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อวิชาได้แก่ 

 • การฝึกดับเพลิงประเภท เอ โดยการใช้ถังดับเพลิงหรือเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้น้ำสะสมแรงดันหรือสารดับเพลิงประเภท A 
 • การฝึกดับเพลิงประเภท บีโดยใช้ถังดับเพลิงประเภท B หรือเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง โฟมหรือสารดับเพลิงประเภท B 
 • การฝึกดับเพลิงประเภท ซี ที่ใช้ถังดับเพลิงเคลื่อนย้ายได้ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ สารดับเพลิงประเภท C หรือผงเคมีแห้ง 
 • การฝึกอบรมโดยใช้สายดับเพลิงในเบื้องต้น 

การอบรมดับเพลิงนั้นถือเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างมากและนายจ้างไม่ควรละเลย ควรส่งลูกจ้างเข้ารับการอบรมเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเพราะเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาจะสามารถรับมือและระงับการเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ทันท่วงทีก่อนที่เหตุการณ์จะลุกลามบานปลาย