Tag: อบรมดับเพลิง

อบรมดับเพลิง

อบรมดับเพลิง สำคัญอย่างไร มีหลักสูตรใดบ้างอบรมดับเพลิง สำคัญอย่างไร มีหลักสูตรใดบ้าง

การอบรมดับเพลิงถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก สถานประกอบกิจการหรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนอาคารสำนักงานทุกแห่งหนมีโอกาสเกิดเหตุเพลิงไหม้หรืออัคคีภัยขึ้นได้เสมอ เนื่องจากไม่มีใครคาดการณ์มาก่อนว่าจะเกิดขึ้นทั้งที่มีการระวังเป็นอย่างดีแล้วก็ตาม แต่เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นแล้วเราต้องดับเพลิงหรือระงับเหตุอันเล็กน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงลุกลามบานปลายจนสร้างความเสียหายทั้งต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน การอบรมดับเพลิงจึงเป็นสิ่งที่สำคัญผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานที่ได้รับมอบหมายในการดับเพลิง หากไม่มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนพนักงานทั่วไป ไม่มีทักษะในการดับเพลิงเบื้องต้นก็อาจทำให้เกิดเหตุเลวร้ายที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นได้  การอบรมดับเพลิงเหมาะกับทั้งนายจ้างและลูกจ้างเรียกได้ว่าเหมาะกับทุกกลุ่มธุรกิจที่ปฏิบัติงานภายในอาคารสำนักงานหรือจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สถานศึกษาต่างๆ เหมาะสำหรับกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปรวมถึงสถานที่ใดที่มีอาคารสถานประกอบกิจการหลายแห่งอยู่รวมกัน นายจ้างต้องมีการจัดอบรมดับเพลิงเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยไม่น้อยกว่า 40% ของลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยปี พ.ศ. 2555  การอบรมดับเพลิงประกอบไปด้วยหลักสูตรหรือหัวข้อใดบ้าง  การอบรมดับเพลิงในภาคทฤษฎีจะเป็นการปูความรู้พื้นฐานให้กับผู้เข้ารับการอบรมก่อนนำไปสู่การฝึกปฏิบัติหรือทดลองปฏิบัติจริงสำหรับภาคทฤษฎีแบ่งออกเป็นหัวข้อวิชาดังนี้  จิตวิทยาเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย  ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้  การแบ่งประเภทของเพลิงและวิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ  การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ  เครื่องมือสำหรับดับเพลิงชนิดต่างๆ  การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในการดับเพลิง  [...]